Missie + Visie

Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt GIGOS zich, met de inzet van professionele en vrijwillige medewerkers, tot alle Genkse kinderen, tieners en jongeren, ongeacht status, wijk, afkomst, opleidingsniveau, enz. Prioritair richt GIGOS zich tot kinderen, tieners en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
RPP9157

GIGOS vzw wil het welzijn van kinderen, tieners en jongeren bevorderen en hun maatschappelijke kansen vergroten. De noden van de doelgroep(en) vormen het uitgangspunt van GIGOS. 

Het aanbod vertrekt vanuit een sterke verbondenheid met de doelgroep, de wijk, de partnerorganisaties, andere actoren in het welzijns- of onderwijslandschap, enz. 

Vanuit het domein 'Vrije Tijd' ontwikkelt GIGOS activiteiten en acties die gericht zijn op het versterken van kinderen en jongeren op verschillende levensdomeinen, zoals onderwijs, arbeid, gezin. 

GIGOS realiseert een kwaliteitsvol en tegelijkertijd verscheiden aanbod om kinderen, tieners en jongeren de mogelijkheid te bieden hun noden maar ook hun sterktes te ontdekken, zich te ontplooien, hun ontwikkelingskansen aan te reiken, maar hen tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden om op een actieve manier deel te nemen aan de samenleving. Vanuit deze optiek wil GIGOS voor haar doelgroep een "poort naar de maatschappij" zijn. 

Kenmerkend voor het aanbod van GIGOS;

  • Wijkgericht
  • Outreachend
  • Groepsdynamisch
  • Verbindend en verbonden (aanklampend) 
  • Versterkend / empowerend

 

Dit vormt het karakter van de activiteiten, met als doel ontplooiingskansen te realiseren. GIGOS staat zo voor een duurzame relatie met haar doelgroep en netwerk.

GIGOS werkt empowerend, vervult een brugfunctie tussen kinderen, tieners en jongeren en hun omgeving, en komt op voor de belangen van kinderen, tieners en jongeren in hun contacten met andere verenigingen, voorzieningen en overheden.

RPP9331