API: Aanspreekpunt Integriteit

Elke jeugdorganisatie moet een Aanspreekpunt Integriteit hebben. De Vlaamse overheid vraagt immers aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken, om een zo'n aanspreekpunt aan te duiden, dit naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Integriteit.

 

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is een laagdrempelig aanspreekpersoon waarbij deelnemers, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over een integriteitsschending. 

Een API zorg ervoor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met integriteitsschendingen. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder klimaat.

 

Wie kan terecht bij onze API?

Leden, leiding, ouders, vrijwilligers, oud-leiding: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

 

Wat doet een API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden. 

 

Wat doet een API niet?

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

 

Hoe gaat de API te werk?

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwerkgroepen.

 

Wie is API bij GIGOS?

Carina Houbrechts: Algemene administratie & boekhouding

+32 (0)485 87 93 04

carina.houbrechts@gigos.be